REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  KAJAKÓW

reguluje zasady korzystania z wypożyczalni kajaków Bagiennego Bractwa 

określonej dalej jako: wypożyczalnia obserwatorzy.pl

przez klientów, określonych  dalej jako: wypożyczający 

Podmiotem zarządzającym wypożyczalnią jest: 

Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych Grażyna Skiba

ul. Sukiennicza 13, 23-300 Janów Lubelski,  tel. 502 316 616

1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem  

    zamieszczonym na http://obserwatorzy.pl/splywy.htm  po uprzedniej rezerwacji 

    e-mailem na adres: basior@obserwatorzy.pl lub telefonicznej i sms na numer tel.  

    502316616 , w godzinach: 9:00 – 17:00 w miesiącach  maj – październik. 

    Rezerwacja obowiązkowo zawiera: 

    1. Termin wypożyczenia i zwrotu: data, godziny.

    2. Przewidywany odcinek spływu wypożyczonym sprzętem.

    3. Liczba osób z uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym (np.: 4+2)

    4. Numer telefonu mobilnego klienta do kontaktu w sprawach związanych ze spływem.

    Wypożyczalnia obserwatorzy.pl zwrotnie potwierdzi rezerwację za pomocą sms  

    lub e-mailem podając: termin wypożyczenia: dzień, data, godzina, trasa, 

    liczba osób, cena, miejsce spotkania, wydania i zwrotu sprzętu.

2. Wypożyczalnia obserwatorzy.pl nie organizuje spływów kajakowych jedynie 

    udostępnia i wypożycza sprzęt.Spływy są organizowane we własnym zakresie  

    przez uczestników i na  własną odpowiedzialność. 

3. Klient uznany za niewiarygodnego nie będzie obsługiwany bez uzasadnienia. 

    Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu 

    lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

4. Wypożyczenie sprzętu następuje po wpłaceniu należności za wypożyczenie  

    sprzętu  kajakowego przez wypożyczającego. 

    Wniesienie opłaty, pobranie sprzętu jest zawarciem umowy wypożyczenia sprzętu  

    kajakowego i jednocześnie akceptacją Regulaminu Wypożyczalni Kajaków. 

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego  

     sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych   

     uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego kajaka

     są  kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe oraz wiosła, których wypożyczający 

     musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za 

     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

6.  Sprzęt zwracany do wypożyczalni obserwatorzy.pl powinien być w stanie     

     umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Udostępniamy sprzęt do przywrócenia 

     czystości w kajaku przy zwrocie (wiaderka, gąbki, szczoteczki).

7. Wydanie i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym wcześniej przez 

     wypożyczalnię obserwatorzy.pl      Inne, niż ustalono, miejsca, terminy i godziny 

     mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wypożyczalni obserwatorzy.pl

   8. Za sprzęt nie zwrócony w miejscu i czasie ustalonym wypożyczalnia 

       obserwatorzy.pl może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% należności 

       za wypożyczenie. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu 

       do godz. 20:00.

   9. Osoby nieletnie mogą pływać tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą 

        pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. 

        Ze względów na bezpieczeństwo zalecane jest aby osoba dorosła miała pod  

        opieką nie więcej niż jedną osobę niepełnoletnią. 

10. Wypożyczalnia obserwatorzy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za  

       zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich 

       mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub podmiotów i ich mienia.

11. Wypożyczalnia obserwatorzy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 

       nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów. 

12. W związku z korzystaniem z usług wypożyczalni obserwatorzy.pl nie ponosimy  

       odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione przez 

       wypożyczających samochody i inne mienie a w szczególności za kradzieże, 

       uszkodzenia, dewastacje włączając  w  to szkody wywołane siłami natury. 

13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni obserwatorzy.pl będą zobowiązane 

       do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu 

       przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy. 

14. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych 

       przez pracowników wypożyczalni obserwatorzy.pl 

       oraz służb do tego uprawnionych.

15. Wypożyczający ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

       w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, kradzieży w związku 

       z  wypożyczeniem i użytkowaniem sprzętu. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenie 

       nieodwracalne sprzętu, wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 

       100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za drobne 

       uszkodzenia wypożyczający zwraca koszty zakupu elementów i naprawy.

16. W przypadku zdarzenia, które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność 

       wypożyczającego, o której mowa powyżej, zobowiązany on będzie podczas 

       zwrotu sprzętu do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników  

       wypożyczalni i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

17. Podczas spływu zabronione jest:                                  

      - biwakowanie oraz używanie otwartego ognia poza miejscami uzgodnionymi 

        z  właścicielami gruntu,                                                     

      - picie alkoholu, zażywania środków odurzających,

      - zanieczyszczanie środowiska rzeki, terenu, sprzętu kajakowego.

 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane 

       polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał 

       Sąd właściwy dla wypożyczalni obserwatorzy.pl 

Janów Lubelski 05.05.2020

Regulamin wypożyczalni kajaków do pobrania w formacie .pdf

Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych

Grażyna Skiba


23-300 Janów Lubelski

ul. Sukiennicza 13

NIP 862-118-50-75tel.kom. 502 316 616


e-mail:

basior@obserwatorzy.pl

Leśny Skarbiec

Morze Lasów Lipskich i Janowskich

oraz Lasów Roztocza Zachodniego

oraz obszar otoczony

doliną Białej Łady od wschodu,

doliną Bukowej od południa,

doliną Złodziejki i Stanianki od zachodu,

doliną Poru oraz Sanny od północy,

na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia.